Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
Samen
meer voordeel!
150 actieve leden
         

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het downloaden van modelcontracten, voorwaarden, e-books en andere downloads op www.horecacollectief.nl.

 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. 

Artikel 2. Prijzen
2.1 De vermelde prijzen op Horecacollectief.nl zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Het Horecacollectief behoudt zich het recht voor om de prijs van een lidmaatschap tussentijds te wijzigen.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 1 Het Horecacollectief zal de overeenkomst tussen haar leden en de kortinggevers naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft het Horecacollectief het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3 Het Horecacollectief is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat het Horecacollectief is uitgegaan van door de kortinggever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor het Horecacollectief kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn
4.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 5. Intellectueel eigendom
5.1 Het Horecacollectief behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
5.2 Alle door het Horecacollectief verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van het Horecacollectief worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 6. Opzegging
6.1 Beide partijen kunnen te allen tijden het lidmaatschap opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand voor de verlengingsdatum in acht te nemen.
6.2 In geval van tussentijdse opzegging van het lidmaatschap zal het lidmaatschap lopen tot de laatste dag van het lopende lidmaatschap.
6.3 Reeds geïncasseerde bedragen welke na de uiterste opzegtermijn zijn geïncasseerd zullen niet worden gerestitueerd. 

Artikel 7. Ontbinding van de overeenkomst
7.1 De overeenkomst tussen het Horecacollectief en zijn leden is per direct opzegbaar bij het niet voldoen van de lidmaatschapsgelden. 
7.2 In de hierboven genoemde gevallen is het Horecacollectief bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van het Horecacollectief schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8. Betaling
8.1 Betaling dient het eerste jaar te geschieden middels incasso. Vervolglidmaatschappen zullen worden geïncasseerd van de rekening van de leden. Leden hebben een termijn van 8 weken om de incasso te laten storneren door de bank.

8.2 Klanten van VGZ profiteren het eerste jaar van een gratis lidmaatschap. Na dit jaar wordt het lidmaatschap automatisch verlengd tegen het dan geldende tarief. Indien het lid bij aanmelding aangeeft klant te zijn of te worden bij VGZ en dit achteraf niet blijkt te zijn zal het lidmaatschapsgeld voor het eerste jaar alsnog worden geïncasseerd.

Artikel 9. Toepasselijk recht
9.1 Op elke overeenkomst tussen het Horecacollectief en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.